Zásady spracovania osobných údajov

1.
Základné ustanovenia

 • I. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je PARIS & Co, s.r.o. IČO:46489665 so sídlom 9. mája, 272/1, 010 04 Žilina (ďalej len: "správca").
 • II. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: PARIS & Co, s.r.o. - 9. mája 272/1, 010 04 Žilina
  • e-mail: office@paris.sk
  • telefon:+421 944 280520
 • III. Osobným údajom sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

2.
Zdroje a účel spracovania osobných údajov

 • I. Správca spracuváva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, které správce získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • II. Správca spracuváva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy 
 • III. Správca spracuváva osobné údaje na základe zákonného dôvodu, či oprávneného záujmu, ktorého cieľom je plnenie zmluvy.
 • IV. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • • plnenie zmlouvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priamého marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priamého marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 • V. Účelom spracovania osobných údajov je
  • • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, které sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (méno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť
  • • zasielanie obchodných ponúk a dalších marketingových aktivit.

3.
Doba uchovávania údajov

 • I. Správca uchováva osobné údaje
  • • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov
  • • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu. II. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

4.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • I. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
  • • podieľajúce se na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
  • • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (webovej prezentácie) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (webovej prezentácie).
  • • zajisťujúce marketingové služby.
 • II. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

5.
Vaše prává

 • I. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 • II. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • I. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technická a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • II. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisk a úložisk osobných údajov v listinnej podobe.
 • III. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

7. Záverečné ustanovenia

 • I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • III. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.


Obľúbené produkty

Obľúbené odkazy